از تلویزین داره به گوش می رسه:

“ما” برای آن که ایران … خون دل ها خورده ایم، خون دل ها خورده ایم…”

دارم فکر می کنم این “ما” یعنی کی؟

مردم؟ مسوولین؟ صداوسیما؟ کی؟

موضوع : یادداشت ها

Comments are closed.

تبلیغات