آرشیو برای اسفند, ۱۳۹۳

شیخ – غفر الله ذنوبه – در راهی می رفت، سر در جیب تفکر فروبرده. . مریدان خود را به وی رسانیده که: شیخ را چاکران فراوانند، در خدمتگزاری حاضریم اگر فرمایید. شیخ سری به افسوس تکان داده ، راه در پیش گرفته و رفته ، تا جایی که مریدی – تغار شکسته ماست در دست – پنج انگشت  ارادت به سینه چسبانده و گفته: یا شخنا الاکبر! از ما […]

موضوع: یادداشت ها

تبلیغات