آرشیو برای فروردین, ۱۳۹۳

از تلویزین داره به گوش می رسه: “ما” برای آن که ایران … خون دل ها خورده ایم، خون دل ها خورده ایم…” دارم فکر می کنم این “ما” یعنی کی؟ مردم؟ مسوولین؟ صداوسیما؟ کی؟

موضوع: یادداشت ها

تبلیغات