آرشیو برای بهمن, ۱۳۹۲

بیشترین سود محصولات کشاورزی دزفول به گوسفندان و دامداران رسید. در تمـام مصاحبه های خــودرو سازان و حامیان دولتی شان همـه بر ” قیمت تمام شده ” تاکید دارند و دلیل افزایش قیمت خودرو را همین هزینه های تمام شده می دانند، اما آیا در قیمت گذاری محصولات کشاورزی ، “قیمت تمام شده” محاسبه شده است؟ کشاورزی دزفول سر و سامانی ندارد. به ویژه در سال جاری که اکثر محصولات […]

موضوع: یادداشت ها

آسمان بى پرواز را نو نوار کرده اند. به ایثارشان احترام مى گذارم. چه بى نام و نشانند کفتربازها

موضوع: یادداشت ها

تصوىر بنر بزرگ دىوار مسجد هىبت مغرورى بود که ىک بزکوهى را شکارىده بود. مراسم ختم تازه داشت آغاز مى شد ختم مردى که دىروز به شکار بزکوهى رفته بود. پ.ن: اىن داستان واقعى است. متاسفانه برچسب‌ها: بزکوهى

موضوع: یادداشت ها

تبلیغات